Biblioteka "Koronka"

Regulamin gry terenowej pt. „Złap koguta”

Poniżej publikujemy regulamin gry terenowej „Złap koguta” organizowanej 23 czerwca 2024 podczas Dni Oławy:

REGULAMIN GRY TERENOWEJ
„Złap koguta”

§1. Organizator

 1. Organizatorem Gry Terenowej pt. „Złap koguta” jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Oławie

§2. Zasady Gry

 1. Gra Terenowa pt. „Złap koguta” odbywa się 23 czerwca 2024 roku na terenie miasta Oławy w godzinach 16:00 – 18.00.
 2. Celem Gry jest:
  • przypomnienie genezy oławskiego herbu oraz niektórych faktów ze średniowiecznej historii Oławy
  • uświadomienie Uczestnikom, że w przestrzeni miejskiej Oławy niemal na każdym kroku możemy spotkać herbowe zwierzę naszego miasta – świadectwo dziejów Oławy i zarazem świetny element promocyjny.
 3. Zakończenie gry nastąpi po zdaniu Organizatorowi Karty Drużyny na mecie (Rynek – przed głównym wejściem do ratusza).
 4. Udział w Grze jest bezpłatny.
 5. Po trasie Gry Uczestnicy poruszają się pieszo.
 6. W czasie Gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
 7. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim w związku z czym uczestnicy są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla osób uczestniczących w Grze.
 8. Charakter imprezy powoduje, że Drużyny poruszają się po mieście na własną odpowiedzialność.
 9. Uczestnicy przystępując do Gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na cały czas trwania Gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni i/lub Kapitan Drużyny.
 10. W przypadku naruszenia przez Uczestnika lub Drużynę niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play bądź utrudniania Gry innym Uczestnikom Organizator ma prawo do wykluczenia go/jej w dowolnym momencie. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
 11. Organizator może nie wyrazić zgody na start Uczestnika w Grze jeśli stwierdzi, iż ten jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Uczestników Gry mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.
 13. Organizator nie jest stroną między Uczestnikami a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone w czasie Gry.

§3. Uczestnicy Gry i Zgłoszenia

 1. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest zgłoszenie się oraz rejestracja Drużyny liczącej od 2 do 7 osób.
 2. Zgłoszenia należy dokonać osobiście w punkcie startowym (Rynek przed głównym wejściem do ratusza) w dniu imprezy czyli 23.06.br. w godz. 15.45-16.00. lub w czasie trwania Gry. Zgłoszenie po godz. 16.00 nie wyklucza z Uczestnictwa w Grze – powoduje jednak, że czas na jej ukończenie jest krótszy (Gra kończy się o godz. 18.00).
 3. W każdej Drużynie musi być przynajmniej jedna osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Grze tylko pod opieką osób dorosłych.
 4. Każda Drużyna wyłania Kapitana reprezentującego Drużynę i odpowiedzialnego za jej członków. Organizatorzy w razie konieczności kontaktują się z Drużyną telefonicznie przez Kapitana .
 5. W każdej Drużynie przynajmniej jedna osoba musi posiadać telefon z funkcją aparatu fotograficznego.
 6. Liczba pakietów startowych jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany zasad Gry w czasie jej trwania.

§4. Zwycięzcy Gry

 1. Drużyny biorące udział w Grze rywalizują ze sobą.
 2. Trzy najlepsze drużyny otrzymają upominki, pozostałe – kogucie „nagrody” pocieszenia.
 3. Ogłoszenie wyników Gry nastąpi o godz. 18.30 przed głównym wejściem do ratusza.

§5. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry nieprzewidzianych niniejszym regulaminem głos rozstrzygający należy do Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry z ważnych przyczyn.

Wersja regulaminu do pobrania: