Biblioteka "Koronka"

Aktywna Oława

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Oława
Nr 43/0050/2023 z dnia 31 marca 2023

 

REGULAMIN PROGRAMU MIKROGRANTOWEGO „AKTYWNA OŁAWA”

I. Założenia i cel programu

„Aktywna Oława” to program mikrograntowy, zwany dalej programem, w którym grupy nieformalne oraz organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) mogą zrealizować swoje samodzielne projekty o charakterze edukacyjnym, kulturalnym lub społecznym na rzecz lokalnej społeczności Oławy, oraz otrzymać dofinansowanie na ich realizację w kwocie od 1000 zł do 2500 zł.

Dofinansowanie do realizacji projektów przeznaczone będzie na pokrycie niezbędnych, uzasadnionych we wniosku, kosztów zakupów rzeczowych oraz zakupu usług. Dofinansowanie następować będzie na podstawie dokumentów przedstawionych przez Organizatora, wykazujących przedmiot oraz wysokość kosztów. Na cele realizacji projektów w ramach programu udostępniane są bezpłatnie pomieszczenia Oławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.

II. Kto może wziąć udział w programie?

Program adresowany jest do:

 1. organizacji pozarządowych (stowarzyszeń lub fundacji) na realizację działań na rzecz mieszkańców Oławy,
 2. grup nieformalnych, składającą się z minimum 3 mieszkańców Oławy, w tym jednej osoby w wieku powyżej 18 lat, proponujących realizację zadań na rzecz mieszkańców Oławy.

III. Procedura

 1. Aby wziąć udział w programie należy wypełnić formularz wniosku, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu programu „Aktywna Oława”, dostępny na stronie www.biblioteka.olawa.pl zakładka Aktywna Oława lub www.um.olawa.pl, zakładka OCRS oraz przesłać go na adres: aktywnaolawa@biblioteka.olawa.pl.
 2. Wnioski można składać od dnia ogłoszenia naboru do programu do czasu wyczerpania środków.
 3. Burmistrz Oławy powołuje Komisję opiniującą projekty, w skład której wchodzą przedstawiciele operatora programu oraz przedstawiciele Burmistrza Oławy. Komisja gwarantuje realizację procedury wyboru projektów tak, aby była transparentna, zapewniała jawność i uczciwą konkurencję oraz uwzględniała przede wszystkim wkład pracy społecznej członków grupy nieformalnej i celowość z punktu widzenia społeczności lokalnej. W skład Komisji wejdzie od 3 do 6 osób. Komisja wybiera te projekty, które w najwyższym stopniu spełnią następujące kryteria:
  • odpowiadają na jasno zdefiniowaną we wniosku potrzebę;
  • zakładają działania adekwatne do opisanej potrzeby, właściwy do założeń projektu harmonogram działań oraz wymierne rezultaty;
  • zakładają atrakcyjne działania i różnorodny sposób komunikowania o planowanych działaniach;
  • jasno i w sposób wymierny przedstawiają planowane korzyści, jakie w efekcie realizacji projektu odniosą jego bezpośredni uczestnicy, a także sami realizatorzy;
  • mają budżet adekwatny do zaplanowanych działań.
  1. Komisja ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej wnioskowanej kwocie.
  2. W przypadku pozytywnej oceny Komisji, wnioskodawcy będą zapraszani do podpisania umowy stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu programu mikrograntowego „Aktywna Oława”.
  3. Organizatorzy wydarzeń zobowiązani są do przesłania materiałów promocyjnych wydarzenia w ramach swojego projektu (grafiki, linki do wydarzeń w portalach społecznościowych, itp.) na adres aktywnaolawa@biblioteka.olawa.pl co najmniej 10 dni przed terminem wydarzenia. Wszystkie te materiały opatrzone powinny być logiem konkursu, a także Miasta Oława (logotypy dostarczone będą organizatorom na podany we wniosku adres e-mail).
  4. Każda z grup nieformalnych oraz organizacje pozarządowe zobowiązane są, poza sporządzeniem sprawozdania z realizacji projektu, stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu programu, do sporządzenia dokumentacji fotograficznej i/lub filmowej z prowadzonych działań i przekazania tych materiałów na adres aktywnaolawa@biblioteka.olawa.pl po realizacji wydarzenia.
  5. Grupy nieformalne oraz organizacje pozarządowe, realizujące projekty, wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Gminę Miasto Oława oraz Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną „Koronka” w Oławie dokumentacji oraz materiałów, o których mowa w ust. 7 oraz 8 powyżej, w materiałach marketingowych, w szczególności na ich stronach internetowych oraz na serwisach społecznościowych, w gazetach oraz telewizji.
  6. Przy promocji swojego projektu grupa zobowiązana jest również do używania hashtagów #Urząd Miejski Oława oraz #AktywnaOława.

  Załączniki:

  ZARZĄDZENIE NR 62/0050/2023 Burmistrza Miasta Oława z dnia 12 maja 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 43/0050/2023 Burmistrza Miasta Oława z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie powołania operatora programu „Aktywna Oława” oraz Komisji oceniającej projekty.

  To będą aktywne wakacje! Mikrogranty rozdane!

  Z początkiem lipca zakończyliśmy nabór wniosków do programu mikrograntowego „Aktywna Oława” 2023 skierowanego do organizacji pozarządowych i nieformalnych grup mieszkańców z pomysłami i chęcią do działań na rzecz aktywnego spędzania czasu wolnego.

  Dofinansowanie otrzymały następujące projekty:

  • Warsztaty o powstaniu pizzy (czas realizacji: czerwiec 2023),
  • Makrama i tkactwo – dawne techniki w nowym zastosowaniu (czas realizacji: czerwiec-listopad 2023),
  • Zumba Gold (czas realizacji: czerwiec-sierpień 2023),
  • Zumba Fitness z Justą (czas realizacji: czerwiec-sierpień 2023),
  • Świadome i zrelaksowane ciało (czas realizacji: sierpień-wrzesień 2023),
  • Malarstwo dla każdego (czas realizacji: lipiec-sierpień 2023),
  • Nauka posługiwania się łukiem sportowym (czas realizacji: lipiec-wrzesień 2023),
  • „Uskrzydleni” (czas realizacji: lipiec-sierpień 2023),
  • Wakacje z makramą (czas realizacji: lipiec-sierpień 2023).

  Operatorem programu jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Oławie przy wsparciu Oławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Program jest finansowany ze środków Urzędu Miejskiego. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.biblioteka.olawa.pl/aktywna-olawa/